Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2021

Cel polityki

Ochrona prywatności użytkowników dla usług świadczonych w domenie www.irenaaugustyn.pl, oraz klientów i kontrahentów, jest tematem priorytetowym i dokładam wszelkiej staranności celem jej zabezpieczenia.
Niniejsza polityka prywatności jest stosowana przez Irenę Augustyn, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Irena Augustyn Marka z Duszą z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. bpa. Herberta Bednorza 20/1, będącej właścicielem i zarządzającym tym serwisem. Polityka ta, stanowi także formę klauzuli informacyjnej dla osób, których dane przetwarzam i zawiera informacje wymagane w artykule 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Definicje

Serwis – to wszystkie usługi świadczone w domenie www.irenaaugustyn.pl, w szczególności formularz kontaktowy, rezerwacja usługi szkoleniowej, Premium lub doradczej.
Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie np. przeglądając bloga, zapisując się na szkolenie lub zadając pytanie poprzez formularz.
Przetwarzanie danych – to wykonywanie wszelakich operacji z wykorzystaniem Państwa danych osobowych np. modyfikowanie, archiwizowanie, usuwanie lub ich przetwarzanie.
Usługi firmy – szkolenia, usługa Premium.

Administrator

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług zamieszczonych na stronie www.irenaaugustyn.pl, w tym głownie szkoleń lub usług firmy Irena Augustyn Marka z Duszą, jest Irena Augustyn, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Irena Augustyn Marka z Duszą z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. bpa. Herberta Bednorza 20/1. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez pocztę tradycyjną pod adresem siedziby firmy ale jest również możliwy drogą elektroniczną, gdzie można kontaktować się używając adresu: kontakt@irenaaaugustyn.pl

Podstawa prawna

Dane osobowe użytkowników serwisu, usług świadczonych w domenie www.irenaaugustyn.pl oraz usług świadczonych w ramach nawiązanego kontaktu czy zawartych umów przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 (dalej zwanym Rozporządzeniem) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane drogą elektroniczną lub telefoniczną oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie, przyjęcia zapisu na szkolenie lub usługę Premium organizowane przez administratora, skontaktowanie się w przypadku zmiany terminu czy miejsca szkolenia, jak również w celu realizacji usług zgodnych z zawartymi umowami.

Sposób pozyskiwania

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od Państwa czyli osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

a) wypełnienie formularza zapytania,

b) wypełnienie formularza zapisu na szkolenie lub usługi Premium,

c) skierowania zapytania drogą e-mailową i/lub telefoniczną,

d) podanie danych do umowy niezbędnych do jej realizacji.

Odbiorca

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich z Państwa korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie www.irenaaugustyn.pl ale w szczególności:

a) osób, które kontaktują się z właścicielem serwisu tj. Irena Augustyn Marka z Duszą za pośrednictwem formularza kontaktowego,

b) osób zapisujących się na usługę szkoleniową lub Premium,

c) osób, które ukończą usługę szkoleniową i otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia,

d) osób i firm kontaktujących się z administratorem drogą elektroniczną lub telefoniczną,

e) osób i firm korzystających z usług świadczonych przez administratora.

Zapisując się na szkolenie z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia poproszę Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do potwierdzenia udziału w szkoleniu czy przekazania istotnych informacji związanych ze szkoleniem.

Do przygotowania umowy i jej finalnego zawarcia oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków niezbędne są: imię i nazwisko lub/i dane firmy, adres. Pomocne mogą okazać się również adres-e-mail i numer telefonu ułatwiające wzajemny kontakt. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie współpracy.
Zbieram i przetwarzam Państwa dane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach opisanych poniżej.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktu bądź udziału w szkoleniu , usłudze Premium przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Oznacza to, że administrator może je przetwarzać, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do jej wykonania.

Dane osób, które nie zawrą ze mną umowy, nie skorzystają z żadnej z usług zostaną usunięte w ciągu 90 dni od dnia ich podania. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy dane będę przechowywała przez okres 11 lat od dnia zakończenia umowy czy zrealizowania usługi.

Jeżeli kontaktują się Państwo ze mną drogą e-mailową lub telefoniczną, aby zadać pytanie, udzielić odpowiedzi czy np. wysłać prośbę o potrzebne informacje to zbieram Państwa pytania oraz związanie z nim dane oraz udzielam odpowiedzi powołując się na tzw. uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f). Pojęcie uzasadniony interes to udzielenie Państwu pełnych informacji, dbając o Państwa satysfakcję. Dane te, będę gromadziła przez czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.

Dane osobowe przekazane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdyż jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną. Dane osobowe w tym celu będę przechowywała przez okres 11 lat od dnia zakończenia umowy czy zrealizowania usługi.
Marketing bezpośredni, którego celem jest promocja produktów i usług własnych, w tym informacji o nowych szkoleniach, warsztatach i usługach w ramach nawiązania relacji biznesowych będzie wykorzystywał dane osobowe na podstawie art. 6. ust 1. lit. A czyli na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie – odznaczenie checkbox.

Dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, bez wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazaniu Państwu informacji z zakresie marketingu bezpośredniego.

Prawa

Niezależnie od tego, czy dane osobowe przetwarzane są w celu zapisu na szkolenie lub usługę Premium czy udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy realizacji umowy, świadczenia usługi przysługują Państwu poniżej wyszczególnione prawa.

a) prawo dostępu do treści danych w siedzibie administratora, ich sprostowania danych osobowych czy ograniczonego przetwarzania,

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę taką możesz skierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Ponadto jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy czy do wykonania umowy dodatkowo mają Państwo:

c) prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

d) prawo do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe.

W przypadku przetwarzania adresu e-mail i innych podanych w stopce danych osobowych w ramach trwającej korespondencji przysługuje Państwu prawo:

a) prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,

b) prawo do sprzeciwu.

Wyżej wymienione prawa (poza prawem do wniesienia skargi) realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail kontakt@irenaaugustyn.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

Bezpieczeństwo danych

Dbając o najwyższy stopień bezpieczeństwa Państwa danych stosuję środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczam dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Opracowałam, wdrożyłam i stosuję niezbędną dokumentację przetwarzania danych.

Na podstawie art. 28 RODO Państwa dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych. Obecnie stosuję takie rozwiązanie korzystając z usług informatycznych oraz usług prowadzenie księgowości. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.

Przekazywanie danych do Państw Trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne.

Dodatkowe informacje

Zastrzegam możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w stopce strony, dlatego zalecam każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.